فرم ارسال نظر : لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را همراه با آی دی تلگرام خود ارسال کنید.

واحد پشتیبانی نیازمندی های صنعت ساختمان
صفحه اصلی معايب و محاسن سازه هاى بتن آرمه

معايب و محاسن سازه هاى بتن آرمه

موفقيت قابل توجه بتن آرمه نسبت به ساير مصالح ساختماني و به خصوص فولاد در
كاربرد فراگير آن را مي توان مرهون موارد زير دانست:
• بتن مقاومت فشاري قابل قبولي در مقايسه با بسياري از مصالح ساختماني ديگر دارد.
• تمامي اجزاء تشكيل دهنده بتن به جز سيمان به عنوان مصالح محلي و ارزان قيمت محسوب
مي شوند. تقريباً در همه جا مى توان آب، ماسه و شن را از فواصل نزديك به محل بتن ريزى
حمل نمود.
• بتن را مي توان به سهولت به هر شكل دلخواه درآورد. با ساختن قالب مناسب، تقريباً هر
گونه مقطع سازه اى و شكل معمارى را مى توان از بتن آرمه توليد كرد.
• بتن مقاومت خوبي در مقابل آتش، دارد. يك ساختمان بتن آرمه مى تواند ساعت ها در مقابل
آتش سوزى هاى مهيب مقاومت كند، بدون آن كه فرو بريزد. اين مسئله فرصت كافى براى
مهار آتش و نيز تخليه ساختمان از نفرات و اموال را فراهم مى كند.
• بتن همچنين مقاومت خوبى در مقابل رطوبت و آب دارد.
• اجزاء بتن آرمه از صلبيت بالايي برخوردارند. به همين دليل معمولاً ساكنان يك ساختمان
بتن آرمه در هنگام وزش بادهاي شديد و يا تحرك زياد همسايگان، لرزه اي را احساس
نمي كنند.
• اجزاء بتني در مقايسه با سازه فولادي به صورت ذاتي به محافظت و نگهداري كم تري
نياز دارند.
• بتن در مقايسه با ساير مصالح ساختماني، عمر بهره دهي بسيار طولاني دارد. تحت شرايط
مشخص، يك سازه بتن آرمه مي تواند براي هميشه بدون كاهش در ظرفيت باربري مورد
استفاده قرار گيرد. اين مسئله مبتنى بر اين واقعيت است كه بتن در طول زمان نه تنها كاهش
مقاومت ندارد، بلكه با گذشت طولانى زمان با تحكيم بيشتر سيمان، افزايش مقاومت نيز
دارد.
• بتن در بعضي از اجزاء سازه اي نظير پي ها، ديوارهاي زيرزمين و شمع ها، به عنوان تنها گزينه
اقتصادي محسوب مي شوند.
2- سازه هاى بتنى - شكل 2
نقشه كشى سازه هاى بتنى
21
• اجراي بتن و سازه هاي بتن آرمه در مقايسه با ساير مصالح نظير فولاد و يا حتي چوب نياز به
نيروهاي اجرايي و كارگران با مهارت بالا ندارد.
از طرف ديگر براي بتن نقاط ضعفي را نيز مي توان برشمرد كه برخي از آن ها عبارت اند از:
- مقاومت كششي بتن بسيار پايين بوده و در حدود يك دهم مقاومت فشاري آن است.
- هزينه ساخت، اجرا ونگهداري قالب در حدود 30 الي 50 درصد كل هزينه اجراي سازه
بتن آرمه بالغ مي شود.
- كنترل كيفيت بتن يك كنترل كارگاهي است و نسبت به كنترل كيفيت فولاد كه در كارخانه
انجام مي شود، به مراتب پايين تر خواهد بود.
-2-2 فونداسيون هاي بتني
تعريف فونداسيون: پي يا فونداسيون قسمتي از سازه است كه غالباً پايين تر از سطح زمين
قرار مي گيرد و نيروهاي ناشي از سازه را به خاك زير آن انتقال مي دهد.
بتن را مي توان يكي از مقاوم ترين و مستحكم ترين سنگ هاي مصنوعي دانست. لذا پي هائي
كه با بتن ساخته مي شوند، بهترين پي در كارهاي ساختماني به شمار مي آيند. امروزه توصيه
مي شود كه پي كليه ساختمان ها را با بتن مسلح بسازند. به خصوص در مناطق زلزله خيزي نظير
شهرهاي جنوب خراسان.
براى مطالعه ...
سه اصل اساسي در طراحي فونداسيون ها بايد رعايت شود:
-1 نشست كلي سازه به مقدار قابل قبول و جزئي محدود شود.
-2 قسمت هاي مختلف سازه تا حد امكان نبايد داراي نشست هاي نامساوي
باشند.
-3 در عمل براي محدود كردن نشست نيروهاي ناشي از سازه را بايد به لايه اي
منتقل كرد كه داراي مقاومت كافي باشد.
اگر مقاومت خاك نسبتاً بالا بوده و
بارهاي انتقالي از سازه به زمين چندان
زياد نباشد، انتقال بار را مي توان در
محدوده كوچكي از سطح زمين و در
اطراف هر ستون به طور مجزا و يا در
اطراف چند ستون به طور مشترك
انجام داد. در اين حالت عضو سازه اي
مورد استفاده، پي ناميده مي شود. معمولاً
شالوده مفهومي كلي تر از پي در بر داشته
و علاوه بر پي، شامل ساير اجزائي كه بار
را به زمين منتقل مي دهند، نظير شمع ها
نيز مي شوند. اگر چه اغلب به صورت
عاميانه و رايج، كلمات شالوده و پي
معادل يكديگر به كار مي روند.
2- پى بتنى - شكل 3
(Foundation)
فصل دوم: اجزاى ساختمان هاى بتن آرمه
22
به طوركلي پي هاى بتنى را به دو دسته تقسيم مي كنند:
-1 پي هاي سطحي 2- پي هاي عميق
-2-2-1 پى هاي سطحي
در صورتي كه زميني كه مستقيماً زير سازه قرار دارد شرايط مطلوب داشته باشد، مي توان
پي ها را مستقيماً بر آن بنا نهاد و ابعاد پي را طوري انتخاب كرد كه تنش مجاز خاك از حد مجاز
بيشتر نشود. به چنين پي هائي اصطلاحاً پي هاي سطحي گفته مي شوند.
پي هاي سطحي را مي توان به سه گروه تقسيم كرد:
الف) پي هاي زير ديوار ب) پي هاي منفرد ج) پي هاي مركب
-2-2-1-1 پى هاي نوارى زير ديوار:
پي ديوار يك پي سرتاسري است كه در زير ديوارهاي باربرآجرى يا بتنى ساخته مي شود.
-2-2-1-2 فونداسيون هاي منفرد:
پي هاي منفرد متداول ترين نوع پي ها به شمار مي روند و به طور مركزي در زير هر ستون قرار
داده مي شوند.
2- پى منفرد - شكل 5
2- پى زير ديوار - شكل 4
2- پى زير ديوار - شكل 6
نقشه كشى سازه هاى بتنى
23
-2-2-1-3 پى هاي مركب:
پي هاي مركب به پي هايي اطلاق مي شود كه بيش از يك ستون بر آن ها تكيه مي كند. اين
پي ها خود انواع مختلفي دارند كه پي دو ستون، ساده ترين نوع آن ها است. اين نوع پي كه
مشترك بين دو ستون است، در دو مورد استفاده مي شود:
1) هنگامي كه دو ستون به اندازه اي به هم نزديك باشند كه پي هاي آن ها عملاً در
يكديگر تداخل كنند و يا اجراى آن ها به طور جداگانه امكان پذير نباشد؛ به صورت مركب
اجرا مى گردد.
2) هنگامي كه يك ستون روي خط حريم زمين قرار گيرد، در لبه خارجي پي واقع مى شود
كه در اين حالت از نظر ايستايي و اصول مهندسي مناسب نيست. براى رسيدن به يك پايدارى
مناسب، يك پي مشترك براي اين ستون و ستون داخلي مجاور آن ساخته مي شود تا بدين ترتيب
پايداري پي افزايش يابد (اين روش زمانى كاربرد دارد كه دو پى مجاور نزديك به هم باشند).
2 ) دو نمونه آن - در اين حالت پي دو ستون به اشكال مختلف اجرا مي شوند كه در شكل( 10
آورده شده است.
پي هاي منفرد معمولاً به شكل مربع ساخته شده اما در صورت محدوديت جا و يا در مواردي
كه لنگر قابل ملاحظه اي بر ستون اثر كند، از پي مستطيل شكل نيز استفاده مي شود.
زاويه پخش بار در پي هاي بتني 30 تا 45 درجه مي باشد. لذا مي توان اين گونه پي ها را پلكاني
يا به صورت هرم ناقص ساخت و در مصرف اضافي بتن صرفه جوئي نمود.
2- فرم هاى مختلف فونداسيون منفرد - شكل 7
2- فرم هاى مختلف - شكل 8
فونداسيون منفرد
2- پى مشترك دو ستون - شكل 9
فصل دوم: اجزاى ساختمان هاى بتن آرمه
24
نوع ديگر پي هاي مركب پي هاي سرتاسري يا نواري است؛ كه ستون هاي يك رديف را نگه
مي دارند. معمولاً وقتي كه ظرفيت باربري خاك كم است به طوري كه سطح قابل توجهي براي
پي ستون ها لازم باشد، به جاي استفاده از پي هاي منفرد از پي هاي نواري استفاده مي شود. در اين
حالت، معمولاً پي هاي نوارى در هر دو جهت ساختمان قرار داده مي شوند و مجموعه نوارهاي
سراسري متقاطع، پي مشبك يا پي شبكه اي را به وجود مي آورد.
نوع ديگر پي هاي مركب، پي هاي گسترده يا صفحه اى مي باشد. در مواردي كه مقاومت خاك
بسيار كم است به طوري كه در صورت استفاده از پي هاي منفرد عملاً سطح پي قسمت عمده ى
سطح زير بنا را مي پوشاند، به جاي استفاده از پي هاي منفرد يا حتي پي هاي نواري از پي گسترده
استفاده مي شود. در اين حالت، پي تشكيل مي شود از يك صفحه ضخيم بتن آرمه كه تمام سطح زير
بنا را پوشانده و تمام ستون ها روي آن قرار داده مي شوند.
2- پى نوارى - شكل 12
2- مشبك يا شبكه اى - شكل 13
2- پى مشترك بين دو ستون در مجاورت ديوار همسايه - شكل 10
2- پى گسترده - شكل 11
نقشه كشى سازه هاى بتنى
25
مزيت اساسي پي هاي نواري و گسترده نسبت به پي هاي منفرد اين است كه سختي و
يكپارچگي اين پي ها كمك بزرگي به كاهش نشست هاي نامساوي ستون ها مي كند. از اين
رو در مواردي كه سازه نسبت به نشست هاي نا مساوي بسيار حساس است استفاده از اين
نوع پي ها ارجحيت دارد.
نوع ديگر پي هاي مركب، پي باسكولي است. به مجموعه اى از دو شالوده منفرد اطلاق مي شود كه
با يك رابط قوي بتني به يكديگر مرتبط شده اند. اين رابط كه بخش باريكي از پي ها را به ديگري منتقل
مي كند، متكي بر خاك ساخته نمي شود. دليل اصلي استفاده از پي باسكولي به جاي انواع متداول پي
مركب، فاصله نسبتاً زياد دو ستون مجاور هم است(كه يكى از آن ها در كنار حريم زمين قرار مى گيرد)؛
به طوري كه استفاده از پي مشترك با پلان مستطيلي مقرون به صرفه نيست.
2- پدستال - شكل 15
2- پى باسكولى - شكل 14
براى مطالعه ...
در انواع پي ها گاهي اوقات از پايه (يا پدستال) در زير ستون استفاده مي شود. پايه ها به
دلايل مختلفي ممكن است تعبيه شوند؛ كه مهم ترين آن ها عبارت اند از :
- افزايش مقاومت برشي پي
- كاهش طول مؤثر ستون
- تأمين ارتفاع كافي براي جا دادن آرماتورهاي انتظار در پي
فصل دوم: اجزاى ساختمان هاى بتن آرمه
26
2- پى كلاف شده - شكل 18
2- شمع منفرد - شكل 16
2- گروه شمع ها - شكل 17
-2-2-2 پى هاي عميق
چنان چه خاك نزديك سطح زمين داراي شرايط مناسب نباشد، لازم است به وسيله پي هاي
عميق كه معمول ترين آن ها پي هاي شمعي است، بار را به لايه هاي عميق تر و محكم تر انتقال
دهند. شمع ها ممكن است منفرد يا به صورت گروهى باشند.
-2-2-2-1 شمع هاي منفرد:
به شمعي اطلاق مي شود كه مستقيماً بار يك ستون را دريافت نموده و به زمين منتقل نمايد.
-2-2-2-2 گروه شمع ها:
به تعدادي شمع اطلاق مي شود كه بار خود را از يك يا چند ستون از طريق سر شمعي مشترك
دريافت نموده و به زمين منتقل نمايند.
-2-3 شناژهاي بتني
شناژ لغتي فرانسوي به معني زنجير مي باشد. وجود شناژ به معناي يكپارچه شدن كليه قسمت هاي
ساختمان و يكنواخت شدن كليه نشست ها مي گردد.
شناژها به دو دسته تقسيم مي شوند : 1- شناژهاي افقي 2- شناژهاي قائم
-2-3-1 شناژهاي افقي
در سازه هاى بتنى، شناژهاى افقى در آكس پي ها ساخته مي شوند و پي هاي ساختمان را در
حالت طولي و عرضي به يكديگر متصل مي نمايند. در اين حالت به مجموعه پى و شناژها،
پى كلاف شده مى گويند.
نقشه كشى سازه هاى بتنى
27
ابعاد حداقل براي مقابله با تأثيرات
كمانش در نظر گرفته شده است.
براى مطالعه ...
نوع ديگر شناژ افقي، شناژبندي افقي فوقاني مي باشد. اين شناژها در ساختمان هايي با
مصالح بنايي، كه ديوارها عناصر باربر عمودى هستند، روى ديوار (زير سقف) اجرا
مي گردد. شناژبندي افقى فوقاني براي كلاف كردن شناژهاي قائم به كار مي رود.
-2-3-2 شناژهاي قائم
براي مقاوم كردن ساختمان هايي با مصالح بنايي در مقابل زلزله و نشست هاي نامتقارن،
از شناژ قائم استفاده مي شود. كار اين شناژها كلاف كردن پى نوارى زير ديوار (شناژهاي
تحتاني) و شناژ فوقاني (روي ديوار يا به عبارتي زير سقف) ساختمان و ايجاد ارتباط
كامل بين اعضاي تحمل كننده بارهاي فشاري است.
-2-4 ستون هاي بتني
معمولاً ستون به عضوي اطلاق مي شود كه براي تحمل بار فشاري و انتقال آن به فونداسيون
به كار مي رود و نسبت ارتفاع به حداقل بُعد مقطع آن از 3 بيش تر است. اعضاء فشاري را
مي توان به عنوان پايه در ساختمان هاي اسكلت بتني در نظر گرفت.
انواع ستون هاي بتني از نظر شكل مقطع:
30 سانتي متر). × -1 ستون هايي با مقطع مربع، (حداقل ابعاد مقطع 30
25 سانتي متر). × -2 ستون با مقطع مربع مستطيل، (حداقل ابعاد 40
-3 ستون هاي با مقطع چند ضلعي منتظم، (حداقل طول ضلع 20 سانتي متر).
-4 ستون هايي با مقطع دايره (استوانه اي)، (حداقل قطر مقطع 25 سانتي متر).
a b
a
a
a>30cm a>25cm
b>40cm
a>20cm d>25cm
d
2- ستون - شكل 19
h
a
(Column)
فصل دوم: اجزاى ساختمان هاى بتن آرمه
28
-2-5 ديوارهاى بتنى
با توسعه ي استفاده از بتن در صنعت ساختمان، از همان ابتدا ساخت ديوارهاي بتني با استقبال
روبرو بوده است. ديوار به عنوان يك عضو صفحه اي نازك قائم محسوب مي شود؛ به طوري كه
ضخامت آن به مراتب كم تر از عرض و ارتفاع آن مي باشد.
ديوارها را از نظر رفتار سازه اى مى توان به چهار دسته طبقه بندى كرد:
-1 ديوارهاى حايل.
-2 ديوارهاى باربر(بار قائم).
-3 ديوارهاي برشى.
-4 ديوارهاي غير باربر.
-2-5-1 ديوار حايل:
ديوارى است كه به طور عمده زير اثر بارهاي عمود بر ميان صفحه خود (فشار جانبى خاك يا
آب) قرار مي گيرد. در اكثر حالت ها، عامل پايدارى در مقابل فشار، وزن خود ديوار است.
-2-5-2 ديوارهاى باربر:
ديوارى است كه علاوه بر وزن خود، بارهاي قائمى را تحمل م ىكند كه ناشى از عك سالعمل سقف
يا نظاير آن است. با توجه به اهميت اين ديوارها آئين نامه خاصى براى آن ها تدوين شده است.
-2-5-3 ديوارهاى برشى:
ديوار برشي، ديواري است كه بطور عمده تحت فشار بارهاي افقي اي است كه عمود بر صفحه
آن وارد مي آيد. نقش عمده اين ديوار مقابله با نيروهاى افقى مؤثر (باد و زلزله) برسازه است.
ديوارعبارت است از يك ساختار
ممتد، يكپارچه، محكم و استوار كه
از جنس آجر، سنگ، بتن، چوب يا
فلز و غيره مى باشد؛ كه ضخامت آن
در مقايسه با طول و ارتفاع، نازك
باشد. ديوار ساختمان يا محوطه را
محصور و محافظت مى نمايد يا به
عنوان مجزا كننده فضاها از يكديگر
عمل مى كند.
ديوارهاى زير زمين نيز نوعي از
ديوار حايل است كه در تعيين ضخامت
آن ها علاوه بر نيروهاى قائم، بايد
فشار جانبى خاك را نيز در نظر گرفت.
حداقل ضخامت ديواره هاى زيرزمين
20 سانتى متر (در نقاط مرطوب، حداقل
30 سانتى متر) است.
2- ديوار باربر - شكل 21
2- ديوار حايل - شكل 20
نقشه كشى سازه هاى بتنى
29
-2-5-4 ديوار هاى غير باربر:
شامل ديوارهاى محيطى ساختمان، جدا ساز داخلى و ديوار هاى محوطه مى شود. در طراحى اين
ديوارها بايد به عايق بودن آن ها در مقابل صدا و حرارت توجه كافى داشت. ديوارهاى محوطه
را در طول هاى زياد نبايد بدون تكيه گاه هاى جانبى به كار برد. مهم ترين بارى كه در طراحى اين
ديوار در نظر گرفته مى شود، بار باد است. حداقل ضخامت ديوارهاى بتنى غير باربر 10 سانتى متر
تعيين شده است.
-2-6 تيرهاي بتني
در يك ساختمان با اسكلت بتن آرمه، بارهاى مرده و زنده سقف و طبقات ابتدا به تيرها،
سپس از طريق تيرها به ستون انتقال داده مى شوند. سپس ستون بارها را به سطح فونداسيون
منتقل مى كند.
تيرهاى بتني را از نظر نوع اتصال به تكيه گاه به چهار دسته تقسيم مى كنند:
-2-6-1 تير ساده:
به تيرهائى با مقطع مربع يا مستطيل كه بر روى دو تكيه گاه ساده (ستون يا ديوار) تكيه دارند،
تير ساده مى گويند.
-2-6-2 تير ممتد:
از اين نوع تيرها براى پوشش چند دهانه متوالى استفاده مى شود.
-2-6-3 تير كنسولي يا طره اي:
تيري كه براى تحمل بار قسمت هاى جلو آمده سقف (نسبت به محور ستون ها) به كار
مى رود، را تير كنسولى يا طره اى مى گويند.
2- ديوار برشى - شكل 22
2- تير ساده - شكل 23
2- تير ممتد - شكل 24
2- تير كنسولى - شكل 25
فصل دوم: اجزاى ساختمان هاى بتن آرمه
30
-2-6-4 تير پوششى يا فرعى:
تيرهايى هستند كه بار خود را به تيرهاى اصلى منتقل مى سازند.
-2-7 سقف هاي بتني
سقف يا كف قسمتي از سازه بتني است كه براي پوشش فضاي مورد نظر به كار مي رود.
هدف از ساخت آن جدا كردن فضاهاي مختلف از يكديگر به صورت افقي است. متداول ترين
نوع پوشش كف را در سازه هاي بتن آرمه، دال ها تشكيل مي دهند.
تعريف: در بتن آرمه، دال به يك عضو سازه اي اطلاق مي شود كه ضخامت آن در مقايسه با
دو بُعد ديگر آن كوچك بوده و براي انتقال بار در بام، ك فهاي ساختماني و پ يها به كار م يرود. در چنين
مواردي معمولاً پوشش كف متشكل است از تيرهاي اصلي يا مجموع هاي از تيرهاي اصلي و فرعي كه
دال ها در ميان آن ها قرار مي گيرند و سطح مورد نظر را مي پوشانند.
انواع دال هاي بتني عبارت اند از :
- دال يك طرفه
- دال دوطرفه
-2-7-1 دال يك طرفه:
در مواردي كه دال فقط در يك جهت داراي تكيه گاه باشد، بار تنها در جهت عمود بر امتداد تكيه گاه
حمل مي شود؛ كه در اين حالت به آن دال يك طرفه مي گويند. اين سقف در مقابل نيروهاي پيچشي
مقاومت چندانين دارد.
2- دال يك طرفه با تير - شكل 27
2-سقف تيرچه و بلوك - شكل 28
2- دال يك طرفه - شكل 26
تذكر : سقف هاي تيرچه بلوك، دال يك طرفه اي است كه درآن
براي كاهش بار مرده، از بلوك هاي سفالي يا بتني توخالي براي پر كردن
حجم سقف، استفاده مي شود.
نقشه كشى سازه هاى بتنى
31
-2-7-2 دال دو طرفه:
در يك دال دو طرفه بارهاي وارد بر دال در دوجهت عمود بر هم به تكي هگاه ها منتقل م يشوند.
دال هاي دو طرفه بسته به طول دهانه و شدت بارهاي وارد، در انواع مختلفي طراحي و ساخته
مي شوند كه هر مورد از مزاياي ويژه اي برخوردارند.
الف) دال صفحه تخت
ب) دال تخت با پهنه يا سر ستون
ج) دال مشبك يا دال با تيرچه دو طرفه
د) دال دوطرفه با تير
-2-7-2-1 دال صفحه تخت
دال تخت يك دال ساده با ضخامت ثابت است كه مستقيماً روي ستون قرار گرفته است. اين دال براي
4 تا 6 / پوشش سقف در ساختمان هايي با بارهاي سبك، نظير آپارتمان هاي مسكوني و با دهانه هاي 5
متر مناسب و اقتصاديا ست.
-2-7-2-2 دال تخت با پهنه يا سر ستون
از آنجا كه در دال تخت بار كف مستقيماً از دال به ستون ها منتقل مي شود تنش هاي برشي قابل
ملاحظه اي در دال به وجود مي آيد، به طوري كه در بسياري موارد ضخامت دال در محل ستون ها
جوابگوي اين تنش ها نخواهد بود. در چنين مواردي از روش هاي مختلفي براي تقويت دال استفاده
مي شود. يكي از اين روش ها افزايش ضخامت دال در اطراف ستون ها است. به اين ضخامت اضافي
اصطلاحاً پهنه و به دال حاصله دال تخت با پهنه گفته مي شود.
2- دال دو طرفه - شكل 29
2- دال يك طرفه - شكل 30
2- دال تخت - شكل 31
2- دال تخت با پهنه - شكل 32
تذكر : چنان چه دال در هر دو راستاي عمود برهم داراي
تكيه گاه باشد ولي نسبت دهانه بزرگ تر به دهانه كوچك تر آن از 2
بيش تر باشد؛ دال فقط در راستاي دهانه كوچك تر عمل مي كند. در
اين حالت دال، به صورت يك دال يك طرفه عمل مي كند.
فصل دوم: اجزاى ساختمان هاى بتن آرمه
32
راه حل ديگر استفاده از سر ستون يا ماهيچه ستون در انتهاي ستون است. به چنين دال هائي
دال قارچي نيز مي گويند. از اين نوع دال ها براي كف هايي با بارهاي سنگين نظير ساختمان هاي
صنعتي، انبارها و نيز پاركينگ هاي طبقاتي، به خصوص اگر دهانه ها بزرگ باشند، استفاده مي شود.
-2-7-2-3 دال مشبك يا دال با تيرچه دو طرفه
با افزايش دهانه دال، ضخامت آن نيز افزايش يافته و وزن كف عامل تعيين كنند هاي در طراحي آن
م يشود. يك راه حل مناسب براي كاهش وزن و صرفه جويي در مصرف بتن، آن است كه دال تخت
ضخيم، در ميان ههاي دهان هها با يك دال كاملاً نازك با برآمدگ يهايي در دو جهت عمود بر هم، جانشين
شود. براي اجرا، با استفاده از قال بهاي جعب هاي شكل، فضاهاي خالي در قسمت زيرين دال ب هوجود
م يآورند.
-2-7-2-4 دال دوطرفه با تير
يك سيستم مناسب ديگر به خصوص براي دهان ههاي بزرگ، سيستم دال دو طرفه به همراه تير است.
در اين حالت علاوه بر دال كف، بين بعضي از ستون ها و يا تمام آن ها از اعضاي تير نيز
2- دال قارچى - شكل 33
2- دال مشبك - شكل 35
2- دال مشبك - شكل 34
نقشه كشى سازه هاى بتنى
33
استفاده م يشود. در اين سيستم بارهاي وارد بر دال، به صورت دو طرفه به تيرهاي عمود بر هم انتقال داده
شده و سپس از طريق تير به ستون منتقل م يشود.
-2-8 پله هاي بتني
پله ساد هترين وسيله براي رسيدن به ارتفاعات مختلف در ساختمان يا محوطه است.
انواع پل ههاي بتني عبار تاند از :
- پله يك طرفه مستقيم
- پله دو طرفه
- پل هي بتني داراي تير باربر
- پلكان دالي شي بدار با پاگر دهاي چرخش
- پلكان دالي پيوسته با دو خم بتني
- پلكان معلق يا طر هاي بتني
- پلكان حلزوني چشم دار بتني
2- دال دو طرفه با تير - - پلكان هاي پيش ساخته (پلكان مستقيم پلكان دالي دو خم پلكان بدون پيشاني وپلكان حلزوني)

معايب و محاسن سازه هاى بتن آرمه
معايب و محاسن سازه هاى بتن آرمه

مطالب مرتبط با نیازمندی های صنعت ساختمان