فرم ارسال نظر : لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را همراه با آی دی تلگرام خود ارسال کنید.

واحد پشتیبانی نیازمندی های صنعت ساختمان
صفحه اصلی روش هاي مختلف ترميم و مقاوم سازي سازه ها

روش هاي مختلف ترميم و مقاوم سازي سازه ها

- I مرحله
در اولين مرحله سابقه و مشخصات طرح از قبيل گزارش ژئوتكنيك خاك محل ، نقشه مشخصلات
فني،نحوه انتقال بار جانبي سازه ،دفترچه محاسبات و از اين قبيل تهيه ميگردد.
تهيه اطلاعات لازم از ظاهر سازه اجرا شده : II مرحله
- بازديد مكرر از سازه
- اندازه گيري اعضاي سازه(مقاومت ميلگرد ها و بتن و...)
- بررسي كيفيت اجراي تير ها و ستون ها،ديوار برشي ،سيستم سقف،پوشش بتن روي ميلگرد ها،قطع و
پيوستگي ميلگرد ها
روش هاي بررسي وضعيت داخلي بتن تير ها و ستون ها :
1) روش غير مخرب (چكش اشميتس و...) :
برحسب ميزان برگشت چكش(ميله)مقاومت اعضا تعيين ميگردد.
مشكلات استفاده از چكش اشميتس:
- نشان دادن مقاومت كم بهنگام برخورد با ريزدانه
- نشان دادن مقاومت زياد بهنگام برخورد با درشت دانه
- نشان دادن مقاومت ميلگرد هنگام برخورد به ميلگرد در اثر كم بودن پوشش بتن
2) روش ارسال امواج( آلتراسونيك)
مقاومت بتن بر حسب سرعت عبور امواج تعيين ميگردد.
مشكلات روش آلتراسونيك:
3
- هرچه در بتن مسلح تراكم ميلگرد در منطقه مورد آزمايش زياد باشد باعث ميشود مقاومت
كاذب نشان دهد.
- اشباع بودن يا غير اشباع بودن بتن در محاسبه تاثير ميگذارد.
- وجود حباب هوا(تخلخل بتن)تاثير دارد.
آلتراسونيك بايد در قسمتي كه پوشش ميلگرد كمتر است نصب شود(در تير ها قسمت مياني)
3) روش مغزه گيري بتن :
براي داشتن نمونه هاي استاندارد بايد ارتفاع نمونه ها از دو برابر قطر آن بزرگتر باشد.
در اين روش هرچه نمونه از عمق بتن با مته دريافت شود مقاومت بيشتري نشان خواهد داد.
نمونه ها از جايي ميبايست برداشت شود تا نقاط ضعف در سازه ايجاد نشود
طول دهانه نزديك تكيه گاه ميباشد. ¼ در تير ها .بهترين مقطع براي نمونه برداري در
در مقطع عرضي بهترين جا براي نمونه گيري نزديك تار خنثي ميباشد زيرا در تار خنثي تنش به
بتن وارد نمي آيد.
همچنين مغزه گيري از بتن را ميتوان از بتن روي تيرچه ها انجام داد تا به باربري تير يا ستون سازه
هم لطمه وارد نيايد.
: fy نمونه برداري از ميلگرد هاي مقطع بمنظور تعيين
نمونه ها ميبايست از انواع فولاد هاي موجود در محل هاي مختلف و از جايي برداشت شود تا
كمترين تاثير در مقاومت مقطع داشته باشد.
الف)فولاد هاي طولي :
الف- 1) انتهاي تقويتي
¼ ميابست از منتهي اليه قسمت تقويتي نه از ميلگرد هاي سراسري در مقاطع بزرگ(ترجيحا از
طول دهانه)
الف- 2)فولاد اسمي: دروسط دهانه در بالاي تير
ب)فولاد عرضي (خاموت يا تنگ): از وسط نمونه برداشت شود
-در مقطع عرضي ميلگرد ها از قسمت گوشه نمونه برداشت نشود.
-فولاد عرضي در تيرها بايد ازوسط تيرها قسمتي كه ممان ماكزيمم(برش حداقل) است برداشت
شود(ازنقاطي كه پوشش بتن روي آن كم است).
-نبايد از محل گره ها نمونه برداري انجام گيرد. و به هيچ وجه نبايد از ميلگرد هاي
سراسري(حداقل) برداشت شود.
4
بررسي نهايي در ترميم: III مرحله
عوامل اصلي در تقويت سازه ها اقتصادي و اجرايي بودن و سرعت اجراي طرح ميباشد.
هنگاميكه به اين نتيجه رسيده شد كه تمام المان هاي سازه ضعيف هستند راهكارهاي مختلفي وجود
دارد از قبيل:
-تغيير در سيستم بار جانبي(كمك از بادبند يا ديوار برشي)
-افزايش مقطع و شاتكريت بتن
-كاشت ميلگرد در نواحي ضعيف
كربني،شيشه اي...) و... )FRP -استفاده از الياف هاي مسلح
با بكار بردن ديوار برشي يا بادبند تمركز تنش در اين نقاط ايجاد ميشود و نقاط ديگر از تنش رهايي مي
يابند و قطعا المان هاي قبلي در اين محل ها جوابگو نخواهند بود.
اگر امكان بكار بردن ديوار برشي يا بادبندي در داخل سازه(پلان) نباشد مي توان از باكس هاي
مخصوص در خارج پلان سازه استفاده نمود ولي بايد اتصالات سازه اي مناسب در اين نقاط را تامين
نمود.
روش هاي تقويت پي:
الف)پي هايكه نياز به تقويت ندارند ولي ستون مربوطه نياز به تقويت دارد :
بوسيله چاله زني و شستشوي آن با مته ميلگرد هاي طولي ستون جديد در داخل پي جاگذاري ميشود
.هرچه طول چال بيشتر باشد مقاومت درگيري فولاد و بتن بيشتر ميشود.
جديد به صورت تعداد As براي ستون جديد باشد توصيه ميشود اين As اگر در محاسبات نياز به
ميلگرد بيشتر و قطر ميلگرد هاي كمتر استفاده گردد تا مقاومت درگيري بيشتري ايجاد گردد.
در چال زني سعي شود از سيستم پدستال استفاده شود و بايد توجه داشت كه اگر ارتفاع ستون كم
باشد امكان اجراي پدستال نخواهد بود.
5
درسيستم پدستال بدليل وارد كردن ميلگرد بصورت خم در پي در نتيجه فاصله ميلگرد هاي انتهايي تا
مركز ستون زياد خواهد بود و مطابق رابطه زير ظرفيت ستون براي تحمل خمش در پاي ستون افزايش
F=fy . As M=F . d : خواهد يافت
درنتيجه در سيستم پدستال نيروي وارده به ميلگرد كمتر و ضريب اطمينان بيشتر خواهد شد و مشكل
برش پانچ نيز حل خواهد شد.
با شناژ بندي نيز سختي صفحه پي بيشتر خواهد شد.
ب)پي نياز به تقويت دارد:
براي حل مشكل پي با خاكبرداري اطراف پي بجاي خاك برداشت شده از مصالح پر كننده استفاده مي
نماييم.
مصالح پر كننده ميتواند بتن مگر،مصالح سنگي ؛مصالح رودخانه اي با تراكم بالاي 95 % باشد.
براي كنترل پانچ هر دو پي قديم و جديد معيا كنترل قرار ميگيرد و براي ظرفيت باربري و فولادگذاري
خمشي سطح جديد معيار كنترل ميباشد.
تقويت ستون ها:
مشكلات ستون هاي سازه ميتواند ناشي از خروج مركزيت بوجود آمده از خطاي اجراي ستون ها يا نا
تنگ در داخل ستون جديد U شاقولي بودن ستون در طبقه باشد كه براي تقويت ستون ها از دو
استفاده ميشود كه در طبقات يكي در ميان جهات قرارگيري آن تغيير مي نمايد.
قبل از افزايش مقطع ستون ها بايد حتما گوشه هاي ستون را بشكنند وبا ماسه پاشي و شستشو با فشار
آب سطح كاملا زبر و آماده اتصال با سطح بتن جديد شود.
با افزايش مقطع ستون ها از مقطع قديم ميتوان براي مقاومت برشي و فشاري و از مقطع جديد مقاومت
كششي ، برشي و فشاري كمك گرفت .
6
نحوه بتن ريزي در ستون جديد:
اسلامپ بتن جديد بايد بين 1 تا 3 باشد و از مواد مضاف منبسط كننده و موادروان كننده ميبايست در
بتن استفاده شود.
ارتفاع ¼ قيف مناسب بتن ريزي در صورت امكان در راس ستون و در ستون هاي بين طبقات در حدود
ستون باشد. و در حين بتن ريزي از شمعك گذاري براي تامين پايداري سقف استفاده شود.
بتن ريزي ستون يكبار از وسط ستون انجام ميشود و سپس باقيمانده ستون بوسيله قيف در راس ستون
بتن ريزي ميشود.و براي عبور ميلگرد هاي طولي ستون از كف مطابق شكل از پانچ هاي با قطر 4
اينچي كه با مته مغزه گيري ميشود استفاده ميگردد.
گره قرار گيرد. ½ وصله ستون جديد بهتر است بجاي قرار گرفتن در گره در
اگر تعداد ميلگرد ها زياد باشد چون بايد براي هر ميلگرد پانچي با مته در نظر گيريم به مشكل اجرايي
بر مي خوريم كه براي همين بهتر است از تعداد ميلگرد كمتر با قطر بيشتر استفاده شود.
تقويت تير ها:
شكل وارونه استفاده ميكنيم. U در تقويت تير ها نيز براي تحمل برش در ستون جديد از دو خاموت
براي عبور ميلگرد طولي جديد تير از محلي كه ستون قرار دارد از خم استاندارد به شكل زير استفاده
ميشود.
7
با حداكثر فواصل آيين نامه استفاده ميشود. d/ براي فولاد عرضي تير ها از ميلگرد هاي با قطر زياد 4
در هر چند سوراخ دو سوراخ مقابل بزرگتر پانچ ميشوند تا بتن ريزي از اين محل ها به درون تير جديد
صورت گيرد.
وارونه به عنوان فولاد عرضي استفاده مي شود. U امكان قلاب كردن ميلگرد وجود ندارد بنابر اين از دو
: (NSM مواد تزريق در كاشتن ميلگرد ها در روش (نزديك به سطح
50 گرم -ماسه عبوري از الك نمره 4
- سيمان 50 گرم
-آب + مواد روان كننده 23 ليتر
-چسب كانتكس 227 گرم
و مواد افزودني(منبسط كننده)
مراحل كاشتن ميلگرد:
- چال زني و تمييز كردن محل چاله و سطح بتن اطراف
- قرار دادن ميلگرد + محصور كردن فضاي تزريق و افزايش فشار تزريق + - ضربه و ارتعاش
-از سيمان زودگير اسفاده ميشود و دوره مراقبت را افزايش مي دهيم .
8
در مقاوم سازي سازه هاي بتني FRP كاربرد كامپوزيت هاي پليمري
متداول در مهندسي عمران: FRP انواع كامپوزيتهاي پليمري
CFRP - كامپوزيت پليمري تقويت شده با الياف كربن
GFRP -كامپوزيت پليمري تقويت شده با الياف شيشه
Kevlar -كامپوزيت پليمري تقويت شده با الياف آراميد
: FRP محاسن كامپوزيت پليمري
- وزن كم
- انعطاف پذيري بالا
- راحتي در جابه جايي
- سرعت عمل بالا
- برشكاري در قطعات دلخواه
- سادگي اجرا
- امكان تقويت به صورت خارجي
:FRP معايب كامپوزيت پليمري
- آسيب پذيري در مقابل آتش سوزي
- كم تجربگي مشاوران و پيمانكاران
صورت مي گيرد كه از معايب اين روش ميتوان به EPOXY اتصال ورقهاي فولادي با ستونها با
هزينه بالا ، كاربري سخت ، خطر پوسيدگي در برابر رطوبت ، غير انعطاف پذير بودن ورقها ، تغيير در
وزن المان و در نتيجه تغيير در فركانس طبيعي سازه و... را نام برد .
در سازه موجود : FRP مراحل مقاوم سازي با كامپوزيت
1) سطح المان را براي چسباندن كامپوزيت آماده ميكنند. اين مرحله شامل :
- تخريب قسمتهاي آسيب ديده از حمله شيميايي ( ميلگرد و بتن )
- ايجاد لايه جديد جايگزين لايه تخريب شده
- پركردن خلل و فرج سطحي المان به وسيله بتونه
- تسطيح سطح المان
Primer - آغشته كردن سطح المان به پرايمر
9
:FRP 2) اتصال كامپوزيت
سه روش براي چسباندن كامپوزيت به سطح المان متداول است .
- روش نصب دستي :
در اين روش ، توليد و اتصال كامپوزيت به صورت همزمان صورت مي گيرد . به اين ترتيب
كه بعد از اتمام مرحله اول ، سطح المان با غلتك به ملات پليمري آغشته مي گردد . سپس الياف
خشك توسط غلتك روي المان قرار مي گيرد .
در حالت معمول براي كاربري آسانتر، الياف داراي پوشش هستند. بعد از قرار دادن الياف در محل خود
پوشش الياف برداشته و لايه ( ملات پليمري ) توسط غلتك الياف را در بر مي گيرد
- روش نصب لايه لايه :
بعداز مرحله آماده سازي و تسطيح ناهمواريهاي موجود توسط بتونه (بتونه يك رزين داراي
ويسكوزيته بالا است ) ، لايه ملات پليمري توسط غلتك روي سطح المان قرار مي گيرد . سپس لايه
كامپوزيت را به ملات پليمري مي چسبانند
: NSMR به روش FRP - اتصال كامپوزيت
روش كار اين است كه با برش سطح بتن بوسيله اره شيارهايي روي سطح المان ايجاد شود .
بعدازتخليه شيار از ذرات اضافي و گرد و غبار ، تا حدود نيمي از شيار ميله كامپوزيت در شيار قرار مي
10
گيرد و با اپوكسي شيار پر ميشود.
در استفاده از اين روش براي اتص

روش هاي مختلف ترميم و مقاوم سازي سازه ها
روش هاي مختلف ترميم و مقاوم سازي سازه ها

مطالب مرتبط با نیازمندی های صنعت ساختمان